Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 2 вiд 25.02.2014 року) припинено повноваження члена правлiння Штреккера Руслана Юрiйовича з 25.02.2014 року.
Пiдстави та обґрунтування рiшення: закiнчення строку повноважень та змiна складу правлiння згiдно статуту емiтента.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа перебувала на посадi члена правлiння з 14.06.2010 року по 25.02.2014 року, - всього протягом 3 рокiв 8 мiсяцiв 11 днiв.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.


Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 2 вiд 25.02.2014 року) заступником голови правлiння обрано Штреккера Руслана Юрiйовича на строк з 26.02.2014 року до 25.02.2017 року.
Пiдстави та обґрунтування рiшення: змiна складу правлiння згiдно статуту емiтента.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння емiтента в перiод з 14.06.2010 року по 25.02.2014 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.