Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння       Оседця Микола Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.12.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
63209, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка , вулиця Пiщана, будинок № 2
4. Код за ЄДРПОУ
30773938
5. Міжміський код та телефон, факс
(05740)42502 (05740)42502
6. Електронна поштова адреса
uzavada@ngok.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.12.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.12.2014 припинено повноваження голова правлiння Оседця Микола Володимирович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 8 вiд 22.12.2014 року), прийнятим на пiдставi пунктiв 11.5.19 та 12.2 статуту емiтента, припинено повноваження голови правлiння Оседцi Миколи Володимировича з 22.12.2014 року.
Обґрунтування рiшення: закiнчення строку повноважень.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа перебувала на посадi голови правлiння з 22.12.2011 року по 22.12.2014 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
22.12.2014 обрано голова правлiння Оседця Микола Володимирович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 8 вiд 22.12.2014 року), прийнятим на пiдставi пунктiв 11.5.19 та 12.2 статуту емiтента, головою правлiння обрано Оседцю Миколу Володимировича на строк з 23.12.2014 року до 22.12.2017 року включно.
Обґрунтування рiшення: припинення повноважень особи, яка до цього займала посаду голови правлiння.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння емiтента.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
22.12.2014 припинено повноваження член правлiння Малов Вiктор Олександрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 9 вiд 22.12.2014 року), прийнятим на пiдставi пунктiв 11.5.19 та 12.2 статуту емiтента, припинено повноваження члена правлiння Малова Вiктора Олександровича з 22.12.2014 року.
Обґрунтування рiшення: закiнчення строку повноважень.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа перебувала на посадi члена правлiння з 22.12.2011 року по 22.12.2014 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
22.12.2014 обрано член правлiння Малов Вiктор Олександрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 9 вiд 22.12.2014 року), прийнятим на пiдставi пунктiв 11.5.19 та 12.2 статуту емiтента, членом правлiння обрано Малова Вiктора Олександровича на строк з 23.12.2014 року до 22.12.2017 року включно.
Обґрунтування рiшення: припинення повноважень особи, яка до цього займала посаду члена правлiння.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансовий емiтента.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
22.12.2014 припинено повноваження член правлiння Оклей Вiктор Михайлович
0.00001
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 9 вiд 22.12.2014 року), прийнятим на пiдставi пунктiв 11.5.19 та 12.2 статуту емiтента, припинено повноваження члена правлiння Оклея Вiктора Михайловича з 22.12.2014 року.
Обґрунтування рiшення: закiнчення строку повноважень.
Особа перебувала на посадi члена правлiння з 22.12.2011 року по 22.12.2014 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
22.12.2014 обрано член правлiння Оклей Вiктор Михайлович
0.00001
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 9 вiд 22.12.2014 року), прийнятим на пiдставi пунктiв 11.5.19 та 12.2 статуту емiтента, членом правлiння обрано Оклея Вiктора Михайловича на строк з 23.12.2014 року до 22.12.2017 року включно.
Обґрунтування рiшення: припинення повноважень особи, яка до цього займала посаду члена правлiння.
Особа володiє 5 (п’ятьма) акцiями емiтента, що становить 0,00001 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з кадрiв та охорони працi емiтента.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
22.12.2014 припинено повноваження член правлiння Чаюк Сергiй Олександрович
0.001
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 9 вiд 22.12.2014 року), прийнятим на пiдставi пунктiв 11.5.19 та 12.2 статуту емiтента, припинено повноваження члена правлiння Чаюка Сергiя Олександровича з 22.12.2014 року.
Обґрунтування рiшення: закiнчення строку повноважень.
Особа перебувала на посадi члена правлiння з 22.12.2011 року по 22.12.2014 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
22.12.2014 обрано член правлiння Чаюк Сергiй Олександрович
0.001
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 9 вiд 22.12.2014 року), прийнятим на пiдставi пунктiв 11.5.19 та 12.2 статуту емiтента, членом правлiння обрано Чаюка Сергiя Олександровича на строк з 23.12.2014 року до 22.12.2017 року включно.
Обґрунтування рiшення: припинення повноважень особи, яка до цього займала посаду члена правлiння.
Особа володiє 424 (чотириста двадцятьма чотирма) акцiями емiтента, що становить 0,001 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з продажiв емiтента.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.