Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

 

1.             Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30773938; місцезнаходження: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2) повідомляє про те, що 17 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

 

2.             Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 17 квітня 2015 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 30 хвилин.

 

3.             Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину          13 квітня 2015 року.

 

4.             Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів:

1) Обрання членів лічильної комісії Товариства.

2) Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2014 рік.

3) Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

4) Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5) Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

6) Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.

7) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

 

5.             Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

 

6.             Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника

Період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

52762

38522

Основні засоби 

11861

12297

Довгострокові фінансові інвестиції 

3118

0

Запаси 

8578

5394

Сумарна дебіторська заборгованість 

9675

11788

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2014

1862

Нерозподілений прибуток 

25223

11409

Власний капітал 

46934

33139

Статутний капітал 

21250

21250

Довгострокові зобов'язання 

6

6

Поточні зобов'язання 

5822

5377

Чистий прибуток (збиток) 

13814

(1723)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

139

157