Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

14.03.2016

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг"

35948310

94.8131

94.8205

Зміст інформації:

14 березня 2016 року емiтент - приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний (код ЄДРПОУ 30773938) - отримало засобами електронного документообiгу вiд публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв емiтента, з якого випливає, що пакет акцiй емiтента, яким володiє товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг" (код ЄДРПОУ 35948310; мiсцезнаходження: вул. Павлiвська, буд.29, м.Київ, Україна, 01135) збiльшився:
- з 94,8131 % до 94,8205 % в загальнiй кiлькостi акцiй (статутному капiталi),
- з 99,9999975183 % до 99,9999975185 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.