ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 30773938; місцезнаходження: Україна, Харківська область,

Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2)

повідомляє про те, що 22 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 22 квітня 2016 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину          18 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2015 рік.

3. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

4. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

8. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

58276

52762

Основні засоби 

14474

11861

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

3118

Запаси 

10727

8578

Сумарна дебіторська заборгованість 

9392

9675

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4541

2014

Нерозподілений прибуток 

32037

25223

Власний капітал 

53728

46934

Статутний капітал 

21250

21250

Довгострокові зобов'язання 

0

6

Поточні зобов'язання 

4548

5822

Чистий прибуток (збиток) 

8814

13814

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

134

139