Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

голова правлiння

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63209, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Код за ЄДРПОУ

30773938

5. Міжміський код та телефон, факс

05740-42502 05740-42502

6. Електронна поштова адреса

yuriy.zavada@sibelco.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2016

припинено повноваження

ревiзор

Вудхауз Тiмотi Джон

0

Зміст інформації:

22.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 1 вiд 22.04.2016 року) прийнято наступне рiшення: «Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 22.04.2016 року повноваження ревiзора приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Вудхауза Тiмотi Джона у зв’язку iз закiнченням строку, на який його обрано на цю посаду.»
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа перебувала на посадi ревiзора емiтента з 18.04.2015 року по 22.04.2016 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

22.04.2016

обрано

ревiзор

Вудхауз Тiмотi Джон

0

Зміст інформації:

22.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 1 вiд 22.04.2016 року) прийнято наступне рiшення: «Обрати Вудхауза Тiмотi Джона ревiзором приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 23.04.2016 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".
Особа не володiє акцiями емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
- бухгалтер представництва «ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед» з квiтня 2010 року по грудень 2011 року,
- бухгалтер представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з сiчня 2012 року по липень 2013 року,
- фiнансовий директор представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з серпня 2013 року по квiтень 2016 року,
- ревiзор приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» з 01.05.2012 року по 22.04.2016 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.