Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

голова правлiння

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.11.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63209, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Код за ЄДРПОУ

30773938

5. Міжміський код та телефон, факс

05740-43312 05740-35060

6. Електронна поштова адреса

yuriy.zavada@sibelco.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.11.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.11.2016

припинено повноваження

член наглядової ради

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ"

35948310

94.820548

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (далi - Товариство) вiд 25.11.2016 року достроково припиненi повноваження члена наглядової ради Товариства - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ» - з моменту прийняття цього рiшення. Таке рiшення прийнято з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог частини 2 статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", згiдно якої членом наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ» було членом наглядової ради Товариства безперервно з 22.12.2008 року до 25.11.2016 року.

25.11.2016

обрано

член наглядової ради

Ткач Iгор Васильович

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (далi - Товариство) вiд 25.11.2016 року членом наглядової ради Товариства обрано на невизначений строк фiзичну особу Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, IПН 2315610679, який представляє iнтереси акцiонера - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310. У Ткача Iгора Васильовича вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймав Ткач I. В. протягом останнiх п'яти рокiв: 24.11.2011р.-31.03.2015р. – директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу»; з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу»; з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА»; з 01.05.2015 р. по цей час - директор ТОВ «Сiлiка Холдинг». Ткач I. В. не є акцiонером Товариства. Ткач I. В. є представником акцiонера - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 35948310), яке володiє в статутному капiталi Товариства часткою в розмiрi 94,820548 вiдсоткiв.