Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

голова правлiння

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.02.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63209, Україна, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будiвля № 2

4. Код за ЄДРПОУ

30773938

5. Міжміський код та телефон, факс

05740-43312 05740-35060

6. Електронна поштова адреса

yuriy.zavada@sibelco.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.02.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.02.2017

припинено повноваження

заступник голови правлiння

Штреккер Руслан Юрiйович

0.0000

Зміст інформації:

Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 2 вiд 25.02.2017 року) припинено повноваження заступника голови правлiння Штреккера Руслана Юрiйовича з 25.02.2017 року.
Пiдстави та обґрунтування рiшення: закiнчення строку повноважень.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа перебувала на посадi заступника голови правлiння з 26.02.2014 року по 25.02.2017 року, - всього протягом 3 рокiв.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

25.02.2017

обрано

заступник голови правлiння

Штреккер Руслан Юрiйович

0.0000

Зміст інформації:

Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (протокол № 2 вiд 25.02.2017 року) заступником голови правлiння обрано Штреккера Руслана Юрiйовича на строк з 26.02.2017 року до 25.02.2020 року.
Пiдстави та обґрунтування рiшення: переобрання у зв'язку iз закiнченням строку попереднiх повноважень.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння емiтента в перiод з 2012 року по 25.02.2014 року; заступник голови правлiння емiтента в перiод з 26.02.2014 року по 25.02.2017 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.