Повідомлення

про проведення річних загальних зборів

приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

(далі - Товариство)

Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Місцезнаходження Товариства: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2.

Код ЄДРПОУ Товариства: 30773938.

 

Приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» повідомляє про те, що 21 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

 

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 21 квітня 2017 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань». Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 30 хвилин.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного загальних зборів та проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

"На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії – Кам’янська Ірина Леонідівна." (В разі відсутності Цимбал О. В. та/або Кам'янської І. Л. на загальних зборах, голосувати за обрання до лічильної комісії інших осіб/іншої особи з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК", запропонованих учасниками зборів.)

2. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення:

"Роботу ревізора за 2016 рік визнати задовільною. Затвердити висновок ревізора Товариства."

3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

"Роботу наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства."

4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

"Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік."

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

"За наслідками роботи в 2016 році дивіденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатми роботи в 2016 році у розмірі 6 218 тисяч гривень, спрямувати на модернізацію та оновлення основних фондів й поповнення обігових коштів Товариства."

6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

"Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 21.04.2017 року повноваження ревізора приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Вудхауза Тімоті Джона у зв’язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду. Обрати Вудхауза Тімоті Джона ревізором приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк з 22.04.2017 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

"Попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 21 квітня 2017 року до 20 квітня 2018 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість):

- правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 150,0 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),

- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 30,0 млн. грн.,

- правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивації та інших робіт в кар’єрі сукупною вартістю до 20,0 млн. грн.,

- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 20,0 млн. грн.,

- правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 8,0 млн. грн."

8. Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства.

            Проект рішення:

§   "Внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", виклавши його в новій редакції.

§   Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

§   Уповноважити голову загальних зборів (П.І.Б.) підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

§   Уповноважити Заваду Юрія Максимовича (паспорт ММ № 837716, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 30.12.2000 року), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серія ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 23.01.2001 року), а також голову правління приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" Оседцю Миколу Володимировича (кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі) здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" та до відомостей про приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань."

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ngok.com.ua

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

 

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: АТ "Новоселівський ГЗК, вул. Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

64418

58276

Основні засоби 

12897

14474

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

16112

10727

Сумарна дебіторська заборгованість 

9682

9392

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1595

4541

Нерозподілений прибуток 

36555

32037

Власний капітал 

58240

53728

Статутний капітал 

21250

21250

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

6178

4548

Чистий прибуток (збиток) 

6218

8814

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

131

134