Титульний аркуш Повідомлення
(
Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.11.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63209, Харкiвська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселiвка, вул. Пiщана, 2

4. Код за ЄДРПОУ

30773938

5. Міжміський код та телефон, факс

(05740) 4-25-02 (05740) 4-30-72

6. Електронна поштова адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.11.2017 p.

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітностівідсотках)

1

2

3

4

5

1

13.11.2017

1500

64418

2

Зміст інформації:

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" було прийнято рiшення (Протокол № 7 вiд 13 листопада 2017 року) про отримання у листопадi 2017 року вiд ТОВ "СIЛIКА ХОЛДИНГ" безоплатної поворотної фiнансової допомоги у сумi 1 500 000 (один мiльйон п'ятсот тисяч) гривень строком повернення до 30.04.2018 року.