Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ

30773938

3. Місцезнаходження

63209, Україна, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(05740) 4-25-02 (05740) 4-30-72

5. Електронна поштова адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

У зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень голови правлiння приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" Оседцi Миколи Володимировича наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" було прийнято рiшення (Протокол № 8 вiд 22 грудня 2017 року) вiдповiдно до якого:
Вважати продовженим з 24 години 00 хвилин 22.12.2017 року термiн повноважень голови правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Оседцi Миколи Володимировича на наступнi 3 роки до 22.12.2020 року включно.
Продовжити термiн дiї контракту з головою правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Оседцею Миколою Володимировичем, шляхом укладання вiдповiдної додаткової угоди. Уповноважити Ткача Iгоря Васильовича, який є членом наглядової ради АТ "Новоселiвський ГЗК" в якостi особи, що представляє iнтереси ТОВ "СIЛIКА ХОЛДИНГ" на пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.
Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв посаду голови правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних

У зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень члена правлiння приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" Оклея Вiктора Михайловича Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" було прийнято рiшення (Протокол № 8 вiд 22 грудня 2017 року) вiдповiдно до якого:
Вважати продовженим з 24 години 00 хвилин 22.12.2017 року термiн повноважень члена правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Оклея Вiктора Михайловича на наступнi 3 роки до 22.12.2020 року включно.
Продовжити термiн дiї контракту з членом правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Оклеєм Вiктором Михайловичем. Доручити головi правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» пiдписати вiдповiдну додаткову угоду.
Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з кадрiв та охорони працi а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних

У зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень члена правлiння приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" Малова Вiктора Олександровича Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" було прийнято рiшення (Протокол № 8 вiд 22 грудня 2017 року) вiдповiдно до якого:
Вважати продовженим з 24 години 00 хвилин 22.12.2017 року термiн повноважень члена правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Малова Вiктора Олександровича на наступнi 3 роки до 22.12.2020 року включно
Продовжити термiн дiї контракту з членом правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Маловим Вiктором Олександровичем. Доручити головi правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» пiдписати вiдповiдну додаткову угоду.
Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор фiнансовий а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних

У зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень члена правлiння приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" Чаюка Сергiя Олександровича Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" було прийнято рiшення (Протокол № 8 вiд 22 грудня 2017 року) вiдповiдно до якого:
Вважати продовженим з 24 години 00 хвилин 22.12.2017 року термiн повноважень члена правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Чаюка Сергiя Олександровича на наступнi 3 роки до 22.12.2020 року включно
Продовжити термiн дiї контракту з членом правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Чаюком Сергiєм Олександровичем. Доручити головi правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» пiдписати вiдповiдну додаткову угоду.
Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з продажу а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».
Особа
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.12.2017

(дата)