Повідомлення

про проведення річних загальних зборів

приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

(далі - Товариство)

Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Місцезнаходження Товариства: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2.

Код ЄДРПОУ Товариства: 30773938.

 

Приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» повідомляє про те, що 27 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

 

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань». Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 30 хвилин.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного загальних зборів та проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

"На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії – Кам’янська Ірина Леонідівна." (В разі відсутності Цимбал О. В. та/або Кам'янської І. Л. на загальних зборах, голосувати за обрання до лічильної комісії інших осіб/іншої особи з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК", запропонованих учасниками зборів.)

2. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення:

"Роботу ревізора за 2017 рік визнати задовільною. Затвердити висновок ревізора Товариства."

3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

"Роботу наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства."

4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

"Роботу правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік."

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

"За наслідками роботи в 2017 році дивіденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатми роботи в 2017 році у розмірі 6391 тисяч гривень, спрямувати на модернізацію та оновлення основних фондів й поповнення обігових коштів Товариства."

6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

"Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 27.04.2018 року повноваження ревізора приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Вудхауза Тімоті Джона у зв’язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду. Обрати Вудхауза Тімоті Джона ревізором приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк з 28.04.2018 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

"Попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 27 квітня 2018 року до 28 квітня 2019 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість):

- правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 200,0 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),

- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 50,0 млн. грн.,

- правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивації та інших робіт в кар’єрі сукупною вартістю до 35,0 млн. грн.,

- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 25,0 млн. грн.,

- правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 12,0 млн. грн."

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ngok.com.ua

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

 

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: АТ "Новоселівський ГЗК, вул. Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника

Період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

78768

64291

Основні засоби 

14321

12897

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

13315

16112

Сумарна дебіторська заборгованість 

13356

9551

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1847

1595

Нерозподілений прибуток 

42736

36345

Власний капітал 

64421

58030

Статутний капітал 

21250

21250

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

14347

6261

Чистий прибуток (збиток) 

6391

6008

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

137

131