Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ

30773938

3. Місцезнаходження

63209, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Міжміський код, телефон та факс

05740-42502 05740-42502

5. Електронна поштова адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 27.04.2018 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 27 квiтня 2018 року до 28 квiтня 2019 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини з продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 200,0 млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї).
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 240,0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 240000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 78768.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 304.69
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 27.04.2018 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 27 квiтня 2018 року до 28 квiтня 2019 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 50,0 млн. грн.
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 60,0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 60000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 78768.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 76.17
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 27.04.2018 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 27 квiтня 2018 року до 28 квiтня 2019 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар’єрi сукупною вартiстю до 35,0 млн. грн.
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 42,0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 42000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 78768.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 53.32
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 27.04.2018 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 27 квiтня 2018 року до 28 квiтня 2019 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 25,0 млн. грн.
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 30,0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 30000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 78768.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38.09
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 27.04.2018 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 27 квiтня 2018 року до 28 квiтня 2019 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо купiвлi Товариством електричної енергiї сукупною вартiстю до12,0 млн. грн.
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 14,4 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 14400.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 78768.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 18.28
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

03.05.2018

(дата)