Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ

30773938

3. Місцезнаходження

63209, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Міжміський код, телефон та факс

05740-42502 05740-42502

5. Електронна поштова адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

l

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

27.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» прийнято наступне рiшення: «Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 27.04.2018 року повноваження ревiзора приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Вудхауза Тiмотi Джона у зв’язку iз закiнченням строку, на який його обрано на цю посаду.»
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа перебувала на посадi ревiзора емiтента з 21.04.2017 року по 27.04.2018 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

27.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» прийнято наступне рiшення: «Обрати Вудхауза Тiмотi Джона ревiзором приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 28.04.2018 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".
Особа не володiє акцiями емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
- бухгалтер представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з сiчня 2012 року по липень 2013 року,
- фiнансовий директор представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з серпня 2013 року по квiтень 2018 року,
- ревiзор приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» з 01.05.2012 року по 27.04.2018 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

03.05.2018

(дата)