Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

30773938

3. Місцезнаходження

63209, с. Новоселiвка, вул. Пiщана, буд. 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(05740) 4-25-02 (05740) 4-30-72

5. Електронна поштова адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ngok.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (далi - Товариство) протокол № 2 вiд 20.12.2018 року припиненi повноваження члена наглядової ради Товариства - Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, IПН 2315610679 (акцiями АТ "Новоселiвський ГЗК" не володiє), який представляє iнтереси акцiонера - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих iменних акцiй Товариства- з моменту прийняття цього рiшення. У Ткача Iгора Васильовича вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймав Ткач I. В. протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу». На посадi члена наглядової ради Товариства перебував з 25 листопада 2016 року. Таке рiшення прийнято з метою приведення складу наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону України вiд 16.11.2017 року № 2210 VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» (зi змiнами та доповненнями).

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (далi - Товариство) протокол № 2 вiд 20.12.2018 року членом наглядової ради Товариства,строком на три роки обрано - Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, IПН 2315610679 (акцiями АТ "Новоселiвський ГЗК" не володiє), який представляє iнтереси акцiонера - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих iменних акцiй Товариства- з моменту прийняття цього рiшення. У Ткача Iгора Васильовича вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймав Ткач I. В. протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу». Таке рiшення прийнято з метою приведення складу наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону України вiд 16.11.2017 року № 2210 VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» (зi змiнами та доповненнями).

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (далi - Товариство) протокол № 2 вiд 20.12.2018 року членом наглядової ради Товариства, строком на три роки обрано - Герасимчук Юлiю Олегiвну, 1977 року народження, IПН 2837516525 (акцiями АТ "Новоселiвський ГЗК" не володiє), яка представляє iнтереси акцiонера - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих iменних акцiй Товариства- з моменту прийняття цього рiшення. У Герасимчук Юлiї Олегiвни вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала Герасимчук Ю.О. протягом останнiх п'яти рокiв: аналiтик з iнвестицiй ПрАТ «Глини Донбасу». Таке рiшення прийнято з метою приведення складу наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону України вiд 16.11.2017 року № 2210 VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» (зi змiнами та доповненнями).

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (далi - Товариство) протокол № 2 вiд 20.12.2018 року головою наглядової ради Товариства, строком на три роки обрано - Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, IПН 2315610679 (акцiями АТ "Новоселiвський ГЗК" не володiє), який представляє iнтереси акцiонера - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих iменних акцiй Товариства- з моменту прийняття цього рiшення. У Ткача Iгора Васильовича вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймав Ткач I. В. протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу». Таке рiшення прийнято з метою приведення складу наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону України вiд 16.11.2017 року № 2210 VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» (зi змiнами та доповненнями).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

28.12.2018

(дата)