Повідомлення

про проведення річних загальних зборів

приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

(далі - Товариство)

Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Місцезнаходження Товариства: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2.

Код ЄДРПОУ Товариства: 30773938.

 

Приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» повідомляє про те, 25 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

 

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 25 квітня 2019 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань». Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 година 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 година 30 хвилин.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного загальних зборів та проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

"На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії – Кам’янська Ірина Леонідівна." (В разі відсутності Цимбал О. В. та/або Кам'янської І. Л. на загальних зборах, голосувати за обрання до лічильної комісії інших осіб/іншої особи з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК", запропонованих учасниками зборів.)

2. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення:

"Роботу ревізора за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити висновок ревізора Товариства."

3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

"Роботу наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства."

4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

"Роботу правління Товариства за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік."

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

" За наслідками роботи в 2018 році дивіденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами роботи в 2018 році у розмірі 3 410 тисяч гривень, спрямувати на модернізацію та оновлення основних фондів й поповнення обігових коштів Товариства."

6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

"Частину чистого прибутку 2018 року у розмірі 1 709 546 (один мільйон сімсот дев’ять тисяч п’ятсот сорок шість), гривень 72 коп. використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. Частину чистого прибутку 2018 року в розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,04 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством). Всю суму дивідендів виплатити в строк до 25.10.2019 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

"Попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 25 квітня 2019 року до 26 квітня 2020 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість):

§     правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 220,0 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),

§     правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 60,0 млн. грн.,

§     правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивації та інших робіт в кар’єрі сукупною вартістю до 35,0 млн. грн.,

§     правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 40,0 млн. грн.,

§     правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 15,0 млн. грн."

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ngok.com.ua

Загальна кількість акцій приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, 19 березня 2019 року, складає 42 500 000 (сорок два мільйони п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій, з них голосуючих акцій – 40 298 734 (сорок мільйонів двісті дев’яносто вісім тисяч сімсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника

Період

2018 рік

2017 рік

Усього активів

93616

78768

Основні засоби 

17149

14321

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

9870

13315

Сумарна дебіторська заборгованість 

15029

13356

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2404

1847

Нерозподілений прибуток 

45604

42194

Власний капітал 

67240

63830

Статутний капітал 

21250

21250

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

26376

14938

Чистий прибуток (збиток) 

3410

6391

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

147

137

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення до початку загальних зборів, акціонери мають право ставити письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмову відповідь у день надходження відповідного запитання. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання акціонерів однакового змісту. Відповідальною особою за надання письмових відповідей є голова правління Товариства .

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного  загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію, передбачену законодавством України. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Порядок розгляду внесених пропозицій визначений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: АТ "Новоселівський ГЗК, вул. Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт).  Представники акціонерів повинні мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену та засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.