Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

26042019/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

голова правлiння

 

 

 

Оседця М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63209, Харківська обл., село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30773938

5. Міжміський код та телефон, факс

05740-42502 05740-42502

6. Адреса електронної пошти

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ngok.com.ua

 

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

25.04.2019

264000

93616

283

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 25.04.2019 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 25 квiтня 2019 року до 26 квiтня 2020 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини з продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 220,0 млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї).
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 264,0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 264000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 93616.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 282
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

2

25.04.2019

72000

93616

76.91

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 25.04.2019 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 25 квiтня 2019 року до 26 квiтня 2020 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 60,0 млн. грн.
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 72,0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 72000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 93616.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 76.91
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

3

25.04.2019

42000

93616

44.86

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 25.04.2019 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 25 квiтня 2019 року до 26 квiтня 2020 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар’єрi сукупною вартiстю до 35,0 млн. грн.
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 42,0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 42000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) –93616.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 44.86
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

4

25.04.2019

48000

93616

51.27

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 25.04.2018 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 25 квiтня 2019 року до 26 квiтня 2020 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 40,0 млн. грн.
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 48,0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 48000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 93616.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 51.27
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

5

25.04.2019

18000

93616

19.23

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 25.04.2019 року прийнято наступне рiшення: попередньо надати згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 25 квiтня 2019 року до 26 квiтня 2020 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо купiвлi Товариством електричної енергiї сукупною вартiстю до15,0 млн. грн.
З врахування податку на додану вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 18.0 млн. грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн.) - 18000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.) - 93616.
Спiвiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 19.23
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.