Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

26042019/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

голова правлiння

 

 

 

Оседця М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63209, Харківська обл., село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30773938

5. Міжміський код та телефон, факс

05740-42502 05740-42502

6. Адреса електронної пошти

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.



 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ngok.com.ua

 

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

25.04.2019

1700000

26.04.2019 - 25.10.2019

через депозитарну систему

Зміст інформації:

Частину чистого прибутку 2018 року в розмiрi 1 700 000 (один мiльйон сiмсот тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства в грошовiй формi. Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 0,04 гривень (до вирахування податкiв, якi мають бути утриманi та сплаченi згiдно iз законодавством). Всю суму дивiдендiв виплатити в строк до 25.10.2019 року. Дивiденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.