Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

02052019/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

голова правлiння

 

 

 

Оседця М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63209, Харківська обл., село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30773938

5. Міжміський код та телефон, факс

05740-42502 05740-42502

6. Адреса електронної пошти

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ngok.com.ua

 

02.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2019

припинено повноваження

ревiзор

Вудхауз Тiмотi Джон

Зміст інформації:

25.04.2019 року загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» прийнято наступне рiшення:" Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 25.04.2019 року повноваження ревiзора приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Вудхауза Тiмотi Джона у зв’язку iз закiнченням строку, на який його обрано на цю посаду.
Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа перебувала на посадi ревiзора емiтента з 27.04.2018 року по 25.04.2019 року.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

25.04.2019

обрано

ревiзор

Дiброва Сергiй Валерiйович

Зміст інформації:

25.04.2019 року загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» прийнято наступне рiшення:"Обрати Дiброву Сергiя Валерiйовича ревiзором приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 26.04.2019 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»"
Особа не володiє акцiями емiтента.
Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi приватного акцiонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ".
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.