ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»
(код ЄДРПОУ 30773938)

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, повідомляє про те, що 30 квітня 2012 року о 12 год. 00 хв. відбудуться загальні збори Товариства за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань», з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, затвердження результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2011 рік.
3. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
4. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
6. Обрання ревізора Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 30 квітня 2012 року з 10 год. 30 хв. до 11 год. 40 хв. за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 24 квітня 2012 року.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

2011 рік

2010 рік

Усього активів 

37522

38451

Основні засоби 

13589

18012

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

3324

2815

Сумарна дебіторська заборгованість 

9363

7847

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2383

1138

Нерозподілений прибуток 

10816

9445

Власний капітал 

31586

31130

Статутний капітал 

21250

21250

Довгострокові зобов'язання 

41

11

Поточні зобов'язання 

5895

7310

Чистий прибуток (збиток) 

1371

4136

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

1000

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

2000000

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

208

225


Наглядова рада
приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»