ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»
(код ЄДРПОУ 30773938)

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, повідомляє про те, що 12 квітня 2013 року о 12 год. 00 хв. відбудуться загальні збори Товариства за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 12 квітня 2013 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 40 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 08 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, затвердження результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2012 рік.

3. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

4. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

2012 рік

2011 рік

Усього активів 

42365

37522

Основні засоби 

14078

13589

Довгострокові фінансові інвестиції 

 

-

Запаси 

4344

3324

Сумарна дебіторська заборгованість 

13343

9363

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2120

2383

Нерозподілений прибуток 

13132

10816

Власний капітал 

34882

31586

Статутний капітал 

21250

21250

Довгострокові зобов'язання 

67

41

Поточні зобов'язання 

7416

5895

Чистий прибуток (збиток) 

2316

1371

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

1000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

2000000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

179

208

 

Наглядова рада

приватного акціонерного товариства

«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»