ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»
(код ЄДРПОУ 30773938)

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, повідомляє про те, що 18 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв. відбудуться загальні збори Товариства за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 18 квітня 2014 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 40 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину          14 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, затвердження результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2013 рік.

3. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

4. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

7. Припинення повноважень членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

2013 рік

2012 рік

Усього активів 

39098

 

42365

Основні засоби 

12297

14078

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

5394

4344

Сумарна дебіторська заборгованість 

12364

13343

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1862

2120

Нерозподілений прибуток 

11985

13132

Власний капітал 

33715

34882

Статутний капітал 

21250

21250

Довгострокові зобов'язання 

6

67

Поточні зобов'язання 

5377

7416

Чистий прибуток (збиток) 

(1147)

2316

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

157

179