Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
голова правлiння       Оседця Микола Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30773938
4. Місцезнаходження
Харківська , Нововодолазький район, 63209, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, буд. № 2
5. Міжміський код, телефон та факс
05740-43312 05740-35060
6. Електронна поштова адреса
mail@ngok.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, так як емiтент є акцiонерним товариством. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, вiдсутня, оскiльки не має фiзичних осiб, якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. Iнформацiя щодо випускiв облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв вiдсутня , оскiльки на протязi звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв. На протязi звiтного перiоду товариство не випускало власних акцiй та не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала. Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Товариство не мало договорiв, право вимоги за якими забезпечено iпотекою. Iнформацiя щодо випускiв сертифiкатiв ФОН вiдсутня , оскiльки на протязi звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 № 444581
3. Дата проведення державної реєстрації
17.08.2000
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
21250000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
167
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнаннням
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, так як емiтент є акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26008707213920
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26006381152700

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оседця Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерне товариство закритого типу "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - директор, голова правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.12.2011 до 22.12.2014 року
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки: керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання засiдань Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та пiдписання довiреностей; прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; видачу письмових i усних наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; представництво Товариства без довiреностi у вiдносинах з державними органами, юридичними i фiзичними особами, та iншими третiми особами; пiдписання договорiв (контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв, декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi Товариства, видачу наказiв та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної дiяльностi Товариства; затвердження/пiдписання та подання до вiдповiдних державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; вiдкриття i закриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та iнших фiнансових установах; погодження та пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства. Стаж керiвної роботи: 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор та голова правлiння в акцiонерному товариствi закритого типу "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оклей Вiктор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дочiрнє пiдприємство "Нiсан-Тiтул" - начальник юридичної консультацiї.
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.12.2011 до 22.12.2014 року
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи: 11 рокiв. Попередня посада: начальник юридичної консультацiї в дочiрньому пiдприємствi "Нiсан-Тiтул". Також займає в емiтента посаду директора з кадрiв та охорони працi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чаюк Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерне товариство закритого типу "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - начальник гiрничо-транспортної дiльницi.
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.12.2011 до 22.12.2014 року
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи: 8 рокiв. Попередня посада: начальник гiрничо-транспортної дiльницi в акцiонерному товариствi закритого типу "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат". Також в емiтента займає посаду директора з продажу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малов Вiктор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Закрите акцiонерне товариство "Глини Донбасу"- бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.12.2011 до 22.12.2014 року
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Стаж керiвної роботи: 5 рокiв. Попередня посада: бухгалтер в закритому акцiонерному товариствi "Глини Донбасу". Також займає в емiтента посаду директора фiнансового.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Штреккер Руслан Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Закрите акцiонерне товариство "Глини Донбасу" - заступник начальника виробництва.
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.06.2010 до 14.06.2013 року, згiдно статуту повноваження продовженi до моменту обрання нового члена правлiння
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Стаж керiвної роботи: 6 рокiв. Попередня посада: заступник начальника виробництва в закритому акцiонерному товариствi "Глини Донбасу".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
35948310
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.12.2008 безстроково
9) Опис
Повноваження наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вудхауз Тiмотi Джон
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк попереднiх посад: Стажер бухгалтера Butt Cozens &Co(липень 1983 - грудень 1987), менеджер з аудиту BDO Binder Hamlyn (сiчень 1988 - грудень 1990), Фiнансовий директор United Provincial Newspapers Ltd.(сiчень 1990 - грудень 1998), Фiнансовий контролер (лютий 1998 - грудень 1999) Hospitality Marketing Consultants ("HMC"), Фiнансист з проблемних питань (сiчень 2000 - грудень 2001), Бухгалтер групи (сiчень 2002 – вересень 2007) Sibelco Group.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.05.2012 до дня проведення в 2015 роцi чергових рiчних загальних зборiв
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та процедур, фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв. В теперiшнiй час працює також фiнансовим контролером в Sibelco Group, що розташовано в Європi за адресою: SCR-Sibelco NV, Plantin en Moretuslei 1A, B-2018 Antwerpen, Belgium. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2012 року Вудхауза Тiмотi Джона обрано ревiзором товариства на строк з 01.05.2012 року i до дня (включно) проведення в 2015 роцi чергових рiчних загальних зборiв. Стаж керiвної роботи: 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Стажер бухгалтера Butt Cozens &Co(липень 1983 - грудень 1987), менеджер з аудиту BDO Binder Hamlyn (сiчень 1988 - грудень 1990), Фiнансовий директор United Provincial Newspapers Ltd.(сiчень 1990 - грудень 1998), Фiнансовий контролер (лютий 1998 - грудень 1999) Hospitality Marketing Consultants ("HMC"), Фiнансист з проблемних питань (сiчень 2000 - грудень 2001), Бухгалтер групи (сiчень 2002 – вересень 2007) Sibelco Group.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горулько Наталiя Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - заступник головного бухгалтера.
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.06.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.Повноваження: 1. Здiйснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського облiку зобов'язань i господарських операцiй (реалiзацiя продукцiї, розрахункiв з постачальниками i замовниками за наданi послуги, рух грошових коштiв на рахунках в нацiональнiй та iноземних валютах). 2. Вести оперативний облiк надходжень i платежiв грошових коштiв, здiйснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розмiщувати вiльнi грошовi кошти на банкiвських депозитних вкладах, складати щомiсячнi оперативнi данi про рух грошових коштiв за транзитним i поточними рахунками пiдприємства. 3. Брати участь у розробцi i здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової дисциплiни та рацiональне використання ресурсiв. 4. За погодженням з головним бухгалтером i з дозволу керiвника надавати кредиторам, iнвесторам, аудиторам та iншим користувачам бухгалтерської звiтностi зiставну i достовiрну бухгалтерську iнформацiю про стан розрахункiв з дебiторами та кредиторами. 5. Здiйснювати переписку з партнерами, готувати необхiдну iнформацiю з питань, що стосуються взаєморозрахункiв. 6. Брати участь у визначеннi змiсту основних прийомiв i методiв ведення облiку i технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї. 7. Готувати данi по вiдповiдних дiлянках бухгалтерського облiку для складання звiтностi. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформляти їх вiдповiдно до встановленого порядку для передачi в архiв. 9. Брати участь: - У проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, здiйснення режиму економiї i заходiв щодо вдосконалення документообiгу, - У розробцi та впровадженнi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки, - У проведеннi iнвентаризацiй грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберiгання бази даних бухгалтерської iнформацiї, вносити змiни в довiдкову i нормативну iнформацiю, використовувану при обробцi даних.Стаж керiвної роботи: 19 рокiв. Попередня посада: заступник головного бухгалтера в приватному акцiонерному товариствi "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
член правлiння Оклей Вiктор Михайлович 5 0.00001176471 5 0.00001176471 0 0
член правлiння Чаюк Сергiй Олександрович 424 0.00099764706 424 0.00099764706 0 0
член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг" 35948310 40295565 94.8131 40295565 94.8131 0 0
Усього 40295994 94.81410353 40295994 94.81410353 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг" 35948310 01135 Україна Київська Шевченкiвський район м. Київ вул. Павлiвська, буд. № 29 40295565 94.8131 40295565 94.8131 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 40295565 94.8131 40295565 94.8131 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.04.2013
Кворум зборів** 99.05
Опис Наглядова рада емiтента сформувала перелiк питань порядку денного. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння, затвердження результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора.
4. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.

Результати розгляду питань порядку денного - загальнi збори вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю на час проведення цих загальних зборiв у складi: голова комiсiї - Рибалка Наталiя Володимирiвна, член комiсiї - Водка Тетяна Адамiвна.
2.1. Роботу правлiння Товариства за 2012 рiк визнати задовiльною.
2.2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк (рiчний звiт).
3.1. Роботу ревiзора за 2012 рiк визнати задовiльною.
3.2. Затвердити висновки, якi мiстяться в звiтi ревiзора Товариства.
4.1. Роботу наглядової ради за 2012 рiк визнати задовiльною.
4.2. Затвердити звiт наглядової ради Товариства.
5. За наслiдками роботи в 2012 роцi дивiденди не нараховувати. Прибуток використати на накопичення нерозподiленого прибутку.
6. Попередньо схвалити такi правочини, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 12 квiтня 2013 року року до 12 квiтня 2014 року (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть):
- правочини щодо продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 100,0 млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї),
- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 30,0 млн. грн.,
- правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками маневрувальних робiт залiзничними вагонами сукупною вартiстю до 10,0 млн. грн.,
- правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар’єрi сукупною вартiстю до 40,0 млн. грн.,
- правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.,
- правочини щодо купiвлi Товариством електричної енергiї сукупною вартiстю до 10,0 млн. грн.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.07.2011 90/20/1/11 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000126031 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.50 42500000 21250000 100.00
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на ринках на здiйснювалась. Лiстинг або делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не здiйснювався. Додаткова емiсiя цiнних паперiв емiтента не здiйснювалась.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 13938.000 12158.000 0 0 13938.000 12158.000
будівлі та споруди 5643.000 5294.000 0 0 5643.000 5294.000
машини та обладнання 7419.000 6203.000 0 0 7419.000 6203.000
транспортні засоби 732.000 542.000 0 0 732.000 542.000
інші 144.000 119.000 0 0 144.000 119.000
2. Невиробничого призначення: 94.000 97.000 46.000 42.000 140.000 139.000
будівлі та споруди 90.000 84.000 46.000 42.000 136.000 126.000
машини та обладнання 4.000 13.000 0 0 4.000 13.000
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14032.000 12255.000 46.000 42.000 14078.000 12297.000
Опис У пiдприємства на кiнець звiтного перiоду вартiсть власних основних засобiв зменшилась за рахунок списання залишкової вартостi основних засобiв на суму 179 тис.грн. та нарахування амортизацiї на суму 2232 тис.грн., а збiльшення суми вартостi основних засобiв за рахунок придбання на суму 630тис.грн.У рядку “Будiвлi та споруди” не виробничого призначення наведенi данi, орендованої в фондi Державного майна,будiвлi їдальнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 33139 34882
Статутний капітал (тис. грн.) 21250 21250
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 21250 21250
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв , прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2013 р. складає 33139 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 21250 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1282.0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4101.0 X X
Усього зобов'язань X 5383.0 X X
Опис: Iншi зобовязання: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2496 тис.грн., одержанi аванси за продукцiю- 899 тис.грн., з оплати працi - 236 тис.грн., зi страхування - 116 тис.грн., з учасниками -265 тис.грн., iншi поточнi зобовязання - 89 тис.грн. У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної заборгованостi немає.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Пiсок кварцовий 322413 тн. 57522.1 89 289602 тн. 51662.0 89
2 Пiсок кварцовий мелений 8777 тн. 7408.8 11 8048 тн. 6820.0 11

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 58
2 Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями 14
3 Iншi операцiйнi витрати 28

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
27.02.2013 28.02.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Аудит-Легiст" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22636856
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61072 м. Харкiв, вул. Шекспiра, 24, кв. 22
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2388 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 13.08.2013
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства
«НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
за 2013 рiк.
Адресат:
- правлiнню та акцiонерам АТ «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК»
- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Основнi вiдомостi про емiтента:
- Найменування: Приватне акцiонерне товариство «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», скорочена назва АТ «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК»;
- Код за ЄДРПОУ: 30773938;
- Мiсцезнаходження: 63209, Харкiвська область, Нововодолазький район, с. Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок 2;
- Дата державної реєстрацiї:17.08.2000р.
Аудиторська фiрма «Аудит-Легiст» у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (надалi – Аудиторська фiрма) провела аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК», що включає Баланс станом на 31 грудня 2013року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 29.09.2011р № 1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво АТ «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку, складання та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно забезпечення складання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання обґрунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудиторська перевiрка передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики Приватного акцiонерного товариства «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК» Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (надалi – П(С)БО), прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечила отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв для висловлення нашої умовно-позитивної думки стосовно фiнансових звiтiв Товариства у цiлому.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Станом на 31 грудня 2013 року основнi засоби АТ «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК» облiковуються за iсторичною (фактичною) собiвартiстю, їх залишкова вартiсть значно нижча за справедливу вартiсть на дату балансу. Ми не мали змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази чи була потреба в коригуваннi зазначених сум. Крiм того, Товариство не створює забезпечення щодо виплат персоналу, що на нашу думку, не вiдповiдає Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансовi звiти пiдготовленi вiдповiдно до концептуальної основи П(С)БО, справедливо та достовiрно вiдображають iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК» станом на 31 грудня 2013 року та результати його дiяльностi за 2013 рiк, та вiдповiдають вимогам чинного законодавства i нормативних актiв України.
Iнша допомiжна iнформацiя
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
З метою реалiзацiї положень п. 3 статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України ми здiйснили розрахунок вартостi чистих активiв АТ «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК» i можемо зробити висновок, що вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду вiдповiдає нормативному значенню: станом на 31 грудня 2013 року її значення становить 33139тис. грн., тодi як статутний капiтал дорiвнює 21250тис. грн.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
За даними перевiрки можна висловити думку, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю АТ «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК», що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства»
Аудиторами перевiрено вчиненi АТ «НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК» правочини, якi було укладено у звiтному перiодi. Проведеною перевiркою не виявлено порушень при вчиненнi правочинiв. У квiтнi 2013 року на загальних зборах акцiонерiв були прийнятi рiшення стосовно попереднього схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з 12 квiтня 2013 року по 12 квiтня 2014 року.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
На нашу думку стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Корпоративне управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори, Наглядова рада, Правлiння. Голова правлiння Товариством був обраний наглядовою радою. Проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснює Ревiзор. Внутрiшнього аудиту Товариство не має.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства
На нашу думку отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.

Iнформацiя про аудиторську фiрму:
- повне найменування юридичної особи
Аудиторська фiрма "Аудит-Легiст" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю;
- iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
22636856;
- мiсцезнаходження
61072 м. Харкiв, вул. Шекспiра, 24, кв. 22;
- дата державної реєстрацiї
25 травня 1994 року;
- номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв:
Свiдоцтво № 2388 видане за рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., термiн дiї продовжено до 30 листопада 2015 р. на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 222/3 вiд 30.11.2010 р.;
- номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР:
Свiдоцтво Серiї П № 000145 видане вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР № 1474 вiд 13.08.2013 р.;
- номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудиторiв
Сертифiкат серiя А № 003766, виданий Проценко Ользi Олегiвни за рiшенням Аудиторської палати України №77 вiд 23.04.1999р., термiн дiї продовжено до 23 квiтня 2018 р. за рiшенням АПУ № 268/2 вiд 25.04.2013р.,
Сертифiкат серiя А № 005780, виданий Грабар Наталiї Федорiвнi за рiшенням Аудиторської палати України № 134 вiд 29.04.2004р., термiн дiї продовжено до 29 квiтня 2019 р. за рiшенням АПУ № 290/2 вiд 27.02.2014р.
- дата i номер договору на проведення аудиту №09-02/14 вiд 27.02.2014р.
- дата початку проведення аудиту 27.02.2014р.
- дата закiнчення проведення аудиту 08.04.2014р.
Дата висновку
08 квiтня 2014 року
Невiд’ємною частиною цього висновку є фiнансова звiтнiсть пiдприємства (форми № 1-5) станом на 31 грудня 2013 року.
Директор
АФ "Аудит-Легiст", аудитор О.О. Проценко

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): На загальних зборах, якi вiдбулися 12.04.2013 року, голосування вiдбувалось шляхом пiдняття рук, за винятком: з питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством» голосування здiйснювалось з використанням бюлетенiв (не таємне голосування). Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): Позачерговi збори в звiтному перiодi не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не утворенi.
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати стороннi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 30773938
Територія за КОАТУУ 6324255101
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників 167
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Пiщана, буд. № 2, село Новоселiвка, Нововодолазький район, Харкiвська область, Україна, 63209
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 850 794 0
первісна вартість 1001 991 1015 0
накопичена амортизація 1002 141 221 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 893 988 0
Основні засоби: 1010 14078 12297 0
первісна вартість 1011 29441 28592 0
знос 1012 15363 16295 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 15821 14079 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4344 5394 0
Виробничі запаси 1101 1662 1479 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 2666 3904 0
Товари 1104 16 11 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3885 2979 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

284

106

0
з бюджетом 1135 9155 8679 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1889 1901 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19 24 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2120 1862 0
Готівка 1166 0 1 0
Рахунки в банках 1167 2120 1861 0
Витрати майбутніх періодів 1170 6364 5371 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 373 28 0
Усього за розділом II 1195 26544 24443 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 42365 38522 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21250 21250 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 139 119 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 361 361 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 13132 11409 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 34882 33139 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 11 6 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 56 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 67 6 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 107 55 0
за товари, роботи, послуги 1615 3968 2441 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1297 1276 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 130 116 0
за розрахунками з оплати праці 1630 283 236 0
за одержаними авансами 1635 1137 899 0
за розрахунками з учасниками 1640 433 265 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 61 89 0
Усього за розділом IІІ 1695 7416 5377 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 42365 38522 0

Примітки
Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 30773938
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 76843 93008
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 52122 ) ( 58155 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

24721

34853
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3380 24929
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3436 ) ( 4314 )
Витрати на збут 2150 ( 21284 ) ( 23483 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3506 ) ( 25224 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

6761
 збиток 2195 ( 125 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 147 213
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 30 ) ( 17 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 435 ) ( 2389 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

4568
 збиток 2295 ( 443 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1280 -2252
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

2316
 збиток 2355 ( 1723 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1723 2316

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 45457 51283
Витрати на оплату праці 2505 7972 8316
Відрахування на соціальні заходи 2510 2596 2737
Амортизація 2515 2312 2163
Інші операційні витрати 2520 21399 24376
Разом 2550 79736 88875

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 30773938
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

81025

98444
Повернення податків і зборів 3005 7751 6977
у тому числі податку на додану вартість 3006 7751 6977
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 899 1137
Надходження від повернення авансів 3020 293 7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 3 18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 2 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1269 20654
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 71526 )

( 74562 )
Праці 3105 ( 6469 ) ( 6949 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2863 ) ( 3024 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8824 ) ( 11688 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1354 ) ( 3735 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 7470 ) ( 7953 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 106 ) ( 284 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 42 ) ( 161 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 135 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 560 ) ( 24999 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 717 5570
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 227 229
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 900 ) ( 5739 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -673 -5510
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 1000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 150 ) ( 116 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 30 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 109 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 1014 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -289 -130
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -245 -70
Залишок коштів на початок року 3405 2120 2383
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -13 -193
Залишок коштів на кінець року 3415 1862 2120

Примітки
Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 30773938
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Товариство не складало звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом.
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 30773938
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 21250 0 139 361 13132 0 0 34882
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 21250 0 139 361 13132 0 0 34882
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1723 0 0 -1723
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -20 0 0 0 0 -20
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -20 0 -1723 0 0 -1743
Залишок на кінець року 4300 21250 0 119 361 11409 0 0 33139

Примітки
Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна