Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

голова правлiння

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30773938

4. Місцезнаходження

Харківська , Нововодолазький район, 63209, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, буд. № 2

5. Міжміський код, телефон та факс

05740-43312 05740-35060

6. Електронна поштова адреса

yuriy.zavada@sibelco.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Вiдсутня iнформацiя щодо одержаних лiцензiй та дозволiв на окремi види дiяльностi, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, щодо посади корпоративного секретаря, щодо рейтингового агентства, щодо засновникiв та учасникiв емiтента, щодо дивiдендiв, щодо осiб, послугами яких користується емiтент, щодо опису бiзнесу, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, а також вiдсутнiй текст аудиторського висновку, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, а тому вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), вищевказана iнформацiя не подається таким емiтентом в складi рiчної iнформацiї. Також вiдсутня iнформацiя щодо облiгацiй, щодо похiдних цiнних паперiв, щодо iпотечних облiгацiй, щодо iпотечних сертифiкатiв, щодо сертифiкатiв ФОН, щодо стану об'єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, та щодо iнших цiнних паперiв, оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, цiльових облiгацiй (виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта або частини об'єкта житлового будiвництва), та iнших цiнних паперiв (крiм простих iменних акцiй UA4000126031 реєстрацiйний номер 90/20/1/11, якi емiтованi в iншому звiтному перiодi). На протязi звiтного перiоду емiтент не випускав власних акцiй. Також вiдсутня iнформацiя щодо викупу власних акцiй, оскiльки емiтент не викупляв в звiтному перiодi власнi акцiї. Емiтент не мав договорiв, право вимоги за якими забезпечено iпотекою. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, вiдсутня, оскiльки немає фiзичних осiб, якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки такi рiшення не приймались. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, оскiльки такi рiшення не приймались.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А01 № 444581

3. Дата проведення державної реєстрації

17.08.2000

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

21250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

138

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнаннням

52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не вказана, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 5 пункту 1 глави 4 роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), таку iнформацiю не вказують емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26008707213920

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26006381152700

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оседця Микола Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв посаду голови правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014 до 22.12.2017 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки: керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання засiдань Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та пiдписання довiреностей; прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; видачу письмових i усних наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; представництво Товариства без довiреностi у вiдносинах з державними органами, юридичними i фiзичними особами, та iншими третiми особами; пiдписання договорiв (контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв, декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi Товариства, видачу наказiв та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної дiяльностi Товариства; затвердження/пiдписання та подання до вiдповiдних державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; вiдкриття i закриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та iнших фiнансових установах; погодження та пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства. Загальний стаж роботи: 48 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв посаду голови правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 22.12.2014 року Оседцю Миколу Володимировича переобрано головою правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 23.12.2014 року до 22.12.2017 року включно.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оклей Вiктор Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з кадрiв та охорони працi а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014 до 22.12.2017 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 47 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з кадрiв та охорони працi а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 22.12.2014 року Оклея Вiктора Михайловича переобрано членом правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 23.12.2014 року до 22.12.2017 року включно.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чаюк Сергiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з продажу а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014 до 22.12.2017 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 35 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор з продажу а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 22.12.2014 року Чаюка Сергiя Олександровича переобрано членом правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 23.12.2014 року до 22.12.2017 року включно.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малов Вiктор Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор фiнансовий а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». В 2015 роцi Малов Вiктор Олександрович також обiймав посаду фiнансового контролера в ПрАТ «Глини Донбасу» (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропiльського р-ну Донецької областi.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014 до 22.12.2017 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Загальний стаж роботи: 13 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: директор фiнансовий а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 22.12.2014 року Малова Вiктора Олександровича переобрано членом правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 23.12.2014 року до 22.12.2017 року включно. В 2015 роцi Малов Вiктор Олександрович також обiймав посаду фiнансового контролера в ПрАТ «Глини Донбасу» (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропiльського р-ну Донецької областi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штреккер Руслан Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 до 25.02.2017 року

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Загальний стаж роботи: 24 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат». Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 25.02.2014 року Штреккера Руслана Юрiйовича обрано заступником голови правлiння приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 26.02.2014 року до 25.02.2017 року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

35948310

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.12.2008 безстроково

9) Опис

Повноваження наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Рiшенням загальних зборiв емiтента вiд 22.12.2008 року товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ» обрано, як акцiонера, членом наглядової ради емiтента з 22.12.2008 року на невизначений строк. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 25 листопада 2016 року припиненi повноваження члена наглядової ради Товариства - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вудхауз Тiмотi Джон

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: бухгалтер представництва «ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед» з квiтня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з сiчня 2012 року по липень 2013 року, фiнансовий директор представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Iльїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 до дня проведення в 2015 роцi чергових рiчних загальних зборiв

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та процедур, фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2015 року Вудхауза Тiмотi Джона переобрано ревiзором товариства на строк з 18.04.2015 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Рiшенням рiчнихзагальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року Вудхауза Тiмотi Джона переобрано ревiзором товариства на строк з 23.04.2016 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Загальний стаж роботи: 33 роки. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: бухгалтер представництва «ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед» з квiтня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з сiчня 2012 року по липень 2013 року, фiнансовий директор представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Iльїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горулько Наталiя Степанiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акцiонерному товариствi "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.Повноваження: 1. Здiйснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського облiку зобов'язань i господарських операцiй (реалiзацiя продукцiї, розрахункiв з постачальниками i замовниками за наданi послуги, рух грошових коштiв на рахунках в нацiональнiй та iноземних валютах). 2. Вести оперативний облiк надходжень i платежiв грошових коштiв, здiйснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розмiщувати вiльнi грошовi кошти на банкiвських депозитних вкладах, складати щомiсячнi оперативнi данi про рух грошових коштiв за транзитним i поточними рахунками пiдприємства. 3. Брати участь у розробцi i здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової дисциплiни та рацiональне використання ресурсiв. 4. За погодженням з головним бухгалтером i з дозволу керiвника надавати кредиторам, iнвесторам, аудиторам та iншим користувачам бухгалтерської звiтностi зiставну i достовiрну бухгалтерську iнформацiю про стан розрахункiв з дебiторами та кредиторами. 5. Здiйснювати переписку з партнерами, готувати необхiдну iнформацiю з питань, що стосуються взаєморозрахункiв. 6. Брати участь у визначеннi змiсту основних прийомiв i методiв ведення облiку i технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї. 7. Готувати данi по вiдповiдних дiлянках бухгалтерського облiку для складання звiтностi. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформляти їх вiдповiдно до встановленого порядку для передачi в архiв. 9. Брати участь: - У проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, здiйснення режиму економiї i заходiв щодо вдосконалення документообiгу, - У розробцi та впровадженнi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки, - У проведеннi iнвентаризацiй грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберiгання бази даних бухгалтерської iнформацiї, вносити змiни в довiдкову i нормативну iнформацiю, використовувану при обробцi даних. Загальний стаж роботи: 36 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв такi посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акцiонерному товариствi "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткач Iгор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. – директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу» (ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропiльський р-н, Донецька обл., Україна, 85053), з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» (вул. Iллiнська, 8, м. Київ, Україна, 04070), з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ «Сiлiка Холдинг» (вул. Павлiвська,29, м. Київ, Україна, 01135).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.11.2016 на невизначений строк

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Загальний стаж роботи: 31 рiк. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв, та про посади, якi обiймає на цей час: з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. – директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА», з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ «Сiлiка Холдинг». Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 25.11.2016 року Ткача Iгора Васильовича обрано членом наглядової ради емiтента з 25.11.2016 року на невизначений строк.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

член правлiння

Оклей Вiктор Михайлович

5

0.00001176471

5

0

0

0

член правлiння

Чаюк Сергiй Олександрович

424

0.00099764706

424

0

0

0

член наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг"

35948310

40298733

94.8205

40298733

0

0

0

Усього

40299162

94.8216

40299162

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг"

35948310

01135 Україна Київська Шевченкiвський район м. Київ вул. Павлiвська, буд. № 29

40298733

94.8205

99.99

40298733

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

40298733

94.8205

99.99

40298733

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

22.04.2016

Кворум зборів**

99.99

Опис

Наглядова рада емiтента сформувала перелiк питань порядку денного. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. Затвердження результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2015 рiк.
3. Звiт ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора.
4. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
6. Припинення повноважень ревiзора Товариства. Обрання ревiзора Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.
8. Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. З питання порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства» рiшення не прийнято.
Результати розгляду iнших питань порядку денного - загальнi збори вирiшили:
2. Роботу правлiння Товариства за 2015 рiк визнати задовiльною. Затвердити звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та результати дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2015 рiк.
3. Роботу ревiзора за 2015 рiк визнати задовiльною. Затвердити звiт ревiзора Товариства.
4. Роботу наглядової ради за 2015 рiк визнати задовiльною. Затвердити звiт наглядової ради Товариства.
5. Частину чистого прибутку 2015 року в розмiрi 7114271,68 гривень використати на накопичення нерозподiленого прибутку Товариства. Частину чистого прибутку 2015 року в розмiрi 1700000,00 (один мiльйон сiмсот тисяч) гривень спрямувати на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства в грошовiй формi. Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 0,04 гривень (до вирахування податкiв, якi мають бути утриманi та сплаченi згiдно законодавству). Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, скласти згiдно законодавству станом на 23.04.2016 року. Дивiденди виплатити шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi або кiлькома частинами, розмiр яких визначається рiшенням правлiння Товариства, виходячи з фiнансових можливостей Товариства. Всю суму дивiдендiв виплатити в строк до 22.10.2016 року. Акцiонерам, рахунки яких обслуговуються на пiдставi договору з Товариством, дивiденди виплатити безпосередньо таким акцiонерам в спосiб, визначений в заявах таких акцiонерiв: або готiвкою через касу Товариства, або поштовим переказом, або банкiвським переказом на рахунок акцiонера в банку чи на картковий зарплатний рахунок. Iншим акцiонерам дивiденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
6. Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 22.04.2016 року повноваження ревiзора приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Вудхауза Тiмотi Джона у зв’язку iз закiнченням строку, на який його обрано на цю посаду. Обрати Вудхауза Тiмотi Джона ревiзором приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» на строк з 23.04.2016 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".
7. Попередньо схвалити такi правочини, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 22 квiтня 2016 року до 21 квiтня 2017 року (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть):
- правочини з продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 120,0 млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї),
- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 30,0 млн. грн.,
- правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар’єрi сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.,
- правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.,
- правочин щодо оренди до 50 рокiв земель промисловостi площею 19,07 га для розширення Пiвденного кар'єру Новоселiвського родовища кварцових пiскiв зi сплатою орендної плати в розмiрi до 4,0 млн. гривень щорiчно.
8. Бюлетень для голосування, в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування, засвiдчується в наступний спосiб:
- на кожному аркушi бюлетеня робиться напис наступного змiсту: Бланк цього бюлетеня є власнiстю приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат»,
- якщо загальнi збори скликаються наглядовою радою, то вищевказаний напис засвiдчується пiдписом голови правлiння та скрiплюється вiдбитком печатки товариства;
- якщо загальнi збори скликаються акцiонерами, то вищевказаний напис засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

25.11.2016

Кворум зборів**

99.99

Опис

Iнiцiював проведення позачергових зборiв акцiонер - юридична особа - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 35948310), який сформував перелiк питань порядку денного.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови i секретаря загальних зборiв.
3. Внесення змiн до статуту Товариства. Визначення уповноважених осiб для здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства.
4. Внесення змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзора Товариства.
5. Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства.
6. Обрання члена наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членом наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного - загальнi збори вирiшили:
1. На час проведення цих загальних зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Цимбал Оксана Володимирiвна, член комiсiї – Кам’янська Iрина Леонiдiвна.
2. На час проведення цих загальних зборiв обрати Оклея Вiктора Михайловича головою загальних зборiв, а Кравцову Вiру Миколаївну - секретарем загальних зборiв.
3. Внести змiни до статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат", виклавши його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат". Уповноважити голову загальних зборiв Оклея Вiктора Михайловича пiдписати нову редакцiю статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат". Уповноважити Заваду Юрiя Максимовича (паспорт ММ № 837716, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 30.12.2000 року), а також голову правлiння приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" Оседцю Миколу Володимировича (кожний з яких може дiяти окремо та в повнiй мiрi) здiйснити всi необхiднi правочини щодо державної реєстрацiї змiн до статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" та до вiдомостей про приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат", якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.
4. Внести змiни до положень про загальнi збори, про наглядову раду, про правлiння та про ревiзора приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат", виклавши їх в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю цих положень. Уповноважити голову загальних зборiв Оклея Вiктора Михайловича пiдписати нову редакцiю цих положень.
5. Припинити повноваження члена наглядової ради Товариства - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ» - з моменту прийняття цього рiшення.
6. Обрати членом наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" на невизначений строк фiзичну особу Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, IПН 2315610679, який представляє iнтереси акцiонера - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310. Укласти з членом наглядової ради безоплатний цивiльно-правовий договiр. Затвердити проект безоплатного цивiльно-правового договору, який пiдлягає укладанню з членом наглядової ради, та уповноважити голову правлiння АТ "Новоселiвський ГЗК" пiдписати цей договiр.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.07.2011

90/20/1/11

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000126031

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.50

42500000

21250000

100.00

Опис

На протязi звiтного перiоду емiтент не випускав власних акцiй. Торгiвля цiнними паперами емiтента на ринках на здiйснювалась. Лiстинг або делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не здiйснювався. Додаткова емiсiя цiнних паперiв емiтента не здiйснювалась.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

13591.0

12124.0

0

0

13591

12124

будівлі та споруди

7055

6593

0

0

7055

6593

машини та обладнання

5598

4876

0

0

5598

4876

транспортні засоби

874

602

0

0

874

602

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

64

53

0

0

64

53

2. Невиробничого призначення:

848

742

35

32

883

774

будівлі та споруди

836

724

35

32

871

756

машини та обладнання

12

18

0

0

12

18

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

14439

12866

35

32

14474

12898

Опис

У пiдприємства на кiнець звiтного перiоду вартiсть власних основних засобiв зменшилась за рахунок списання залишкової вартостi основних засобiв на суму 144 тис.грн. та нарахування амортизацiї на суму 2504 тис.грн., а збiльшення суми вартостi основних засобiв за рахунок придбання на суму 1071 тис.грн.У рядку “Будiвлi та споруди” не виробничого призначення наведенi данi, орендованої в фондi Державного майна,будiвлi їдальнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

58240

53728

Статутний капітал (тис. грн.)

21250

21250

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

21250

21250

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв , прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2016 р. складає 58240 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 21250 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1693.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4485.0

X

X

Усього зобов'язань

X

6178.0

X

X

Опис:

Iншi зобовязання: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2440 тис.грн., одержанi аванси за продукцiю- 190 тис.грн., з оплати працi - 350 тис.грн., зi страхування - 96тис.грн.,за розрахунками з учасниками(дивiденди)-1146 тис.грн, iншi поточнi зобовязання - 263 тис.грн. У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної заборгованостi немає.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пiсок кварцовий

284050 тн.

72126.3

89

282348 тн.

73473.9

90

2

Пiсок кварцовий мелений

7649 тн.

8937.6

11

8432 тн.

8110.1

10

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

49

2

Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями

15

3

Iншi операцiйнi витрати

36

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

22.04.2016

144000

58276

247.1

Опис

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 22.04.2016 року прийнято наступне рiшення: попередньо схвалити такi правочини, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 22 квiтня 2016 року до 21 квiтня 2017 року (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини з продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 120,0 млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї).
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 144,00 млн. грн.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

2

22.04.2016

36000

58276

61.8

Опис

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 22.04.2016 року прийнято наступне рiшення: попередньо схвалити такi правочини, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 22 квiтня 2016 року до 21 квiтня 2017 року (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 30,0 млн. грн.
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 36,00 млн. грн.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

3

22.04.2016

24000

58276

41.2

Опис

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 22.04.2016 року прийнято наступне рiшення: попередньо схвалити такi правочини, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 22 квiтня 2016 року до 21 квiтня 2017 року (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар’єрi сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 24,00 млн. грн.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: немає.

4

22.04.2016

24000

58276

41.2

Опис

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 22.04.2016 року прийнято наступне рiшення: попередньо схвалити такi правочини, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 22 квiтня 2016 року до 21 квiтня 2017 року (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 20,0 млн. грн.
З врахування податку на доданку вартiсть сума вищевказаних правочинiв може становити до 24,00 млн. грн.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:немає.

5

22.04.2016

200000

58276

343.2

Опис

Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 22.04.2016 року прийнято наступне рiшення: попередньо схвалити такi правочини, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) в перiод з 22 квiтня 2016 року до 21 квiтня 2017 року (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть): правочин щодо оренди до 50 рокiв земель промисловостi площею 19,07 га для розширення Пiвденного кар'єру Новоселiвського родовища кварцових пiскiв зi сплатою орендної плати в розмiрi до 4,0 млн. гривень щорiчно.
Сума вищевказаного правочину за 50 рокiв може становити до 200,00 млн. грн.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 40298734 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 40298733 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

14.03.2016

14.03.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

22.04.2016

26.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.11.2016

28.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма «АУДИТ-ЛЕГIСТ» у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22636856

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61072 м. Харкiв, вул. Шекспiра, 24, кв. 22

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2388 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

2

1

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах, якi вiдбулися 25.11.2016 року.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): На загальних зборах, якi вiдбулися 25.11.2016 року, з усiх питань порядку денного голосування здiйснювалось з використанням бюлетенiв (не таємне голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Основними причинами скликання останнiх позачергових зборiв були: внесення змiн до статуту товариства, обрання та припинення повноважень члена наглядової ради.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

1

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Оцiнка не проводилась.

 

Оцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не утворенi.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не утворенi.

 

У складi наглядової ради комiтети не утворенi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень (обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин); 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою Товариства; 4) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою їм у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї; не використовувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 5) повiдомити негайно у письмовiй формi правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iншого немає.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iншого немає.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi емiтента в 2015 роцi.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iншого немає.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати стороннi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

30773938

Територія

за КОАТУУ

6324255101

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

08.12

Середня кількість працівників

138

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Пiщана, буд. № 2, село Новоселiвка, Нововодолазький район, Харкiвська область, Україна, 63209

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

1951

1919

0

первісна вартість

1001

2373

2521

0

накопичена амортизація

1002

421

602

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

579