Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13/646

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

голова правлiння

 

 

 

Оседця Микола Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30773938

4. Місцезнаходження: 63209, Україна, Харківська обл., Нововодолазький район р-н, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, буд. № 2

5. Міжміський код, телефон та факс: 05740-43312, 05740-35060

6. Адреса електронної пошти: Sergey.Nikolenko@sibelco.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2019, Протокол №1

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ngok.com.ua/

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

 

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Вiдсутня iнформацiя щодо одержаних лiцензiй та дозволiв на окремi види дiяльностi (iнформа, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, щодо посади корпоративного секретаря, щодо рейтингового агентства, щодо засновникiв та учасникiв емiтента, щодо дивiдендiв, щодо осiб, послугами яких користується емiтент,  про судовi справи, оскiльки справ за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи протягом року не було, щодо опису бiзнесу, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, а також вiдсутнiй текст аудиторського висновку, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, а тому вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), вищевказана iнформацiя не подається таким емiтентом в складi рiчної iнформацiї. Також вiдсутня iнформацiя щодо облiгацiй, щодо похiдних цiнних паперiв, щодо iпотечних облiгацiй,  щодо iпотечних сертифiкатiв, щодо сертифiкатiв ФОН, щодо стану об'єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, та щодо iнших цiнних паперiв, оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, цiльових облiгацiй (виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта або частини об'єкта житлового будiвництва), та iнших цiнних паперiв (крiм простих iменних акцiй UA4000126031 реєстрацiйний номер 90/20/1/11, якi емiтованi в iншому звiтному перiодi). На протязi звiтного перiоду емiтент не випускав власних акцiй. Також вiдсутня iнформацiя щодо викупу власних акцiй, оскiльки емiтент не викупляв в звiтному перiодi власнi акцiї. Емiтент не мав договорiв, право вимоги за якими забезпечено iпотекою. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, вiдсутня, оскiльки немає фiзичних осiб, якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки такi рiшення не приймались. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, оскiльки такi рiшення не приймались.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            серiя А01 № 444581

3. Дата проведення державної реєстрації

            17.08.2000

4. Територія (область)

            Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            21250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            142

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

            46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнаннням

            52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

            380805

3) Поточний рахунок

            26008707213920

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

            351005

6) Поточний рахунок

            26006381152700

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Оседця Микола Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1952

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            50

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв посаду голови правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            23.12.2014, обрано до 22.12.2020 року

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки: керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання засiдань Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та пiдписання довiреностей; прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; видачу письмових i усних наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; представництво Товариства без довiреностi у вiдносинах з державними органами, юридичними i фiзичними особами, та iншими третiми особами; пiдписання договорiв (контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв, декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi Товариства, видачу наказiв та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної дiяльностi Товариства; затвердження/пiдписання та подання до вiдповiдних державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; вiдкриття i закриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та iнших фiнансових установах; погодження та пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства. Загальний стаж роботи: 50 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв посаду голови правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> (протокол № 8 вiд 22.12.2017 року) повноваження голови правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> Оседця Миколи Володимировича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

 

1) Посада

            член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Оклей Вiктор Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1952

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: директор з кадрiв та охорони працi а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            23.12.2014, обрано до 22.12.2020 року

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 49 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: директор з кадрiв та охорони працi а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> (протокол № 8 вiд 22.12.2017 року) повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> Оклея Вiктора Михайловича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

 

1) Посада

            член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Чаюк Сергiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: директор з продажу а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            23.12.2014, обрано до 22.12.2020 року

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 37 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: директор з продажу а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> вiд 22.12.2017 року повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> Чаюка Сергiя Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

 

1) Посада

            член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Малов Вiктор Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1982

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: директор фiнансовий а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>.

 В 2015 роцi Малов Вiктор Олександрович також обiймав посаду фiнансового контролера в ПрАТ <Глини Донбасу> (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропiльського р-ну Донецької областi.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            23.12.2014, обрано до 22.12.2020 року

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Загальний стаж роботи: 15 рокiв.  Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: директор фiнансовий а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>.  В 2015 роцi Малов Вiктор Олександрович також обiймав посаду фiнансового контролера в ПрАТ <Глини Донбасу> (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропiльського р-ну Донецької областi. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> (протокол № 8 вiд 22.12.2017 року) повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> Малова Вiктора Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

 

 

1) Посада

            заступник голови правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Штреккер Руслан Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1969

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>, з 26.02.2014 року - заступник голови правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.02.2014, обрано до 25.02.2020 року

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Загальний стаж роботи: 26 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>,  з 26.02.2014 року - заступник голови правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> (протокол № 2 вiд 25.02.2017 року) заступником голови правлiння переобрано Штреккера Руслана Юрiйовича на строк з 26.02.2017 року до 25.02.2020 року.

 

 

 

 

1) Посада

            ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Вудхауз Тiмотi Джон

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1960

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: бухгалтер представництва <ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед> з квiтня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва <Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА> з сiчня 2012 року по липень 2013 року, фiнансовий директор представництва <Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА> (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Iльїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            21.04.2018, обрано до дня проведення в 2020 роцi чергових рiчних загальних зборiв

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та процедур, фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв.  Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року Вудхауза Тiмотi Джона обрано ревiзором товариства на строк з 23.04.2016 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017 року Вудхауза Тiмотi Джона переобрано ревiзором товариства на строк з 22.04.2017 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв Товариства.  Загальний стаж роботи: 35 роки. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: бухгалтер представництва <ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед> з квiтня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва <Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА> з сiчня 2012 року по липень 2013 року, фiнансовий директор представництва <Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА> (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Iльїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

 

1) Посада

            головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Горулько Наталiя Степанiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акцiонерному товариствi "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            20.06.2011, обрано безстроково

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.Повноваження: 1. Здiйснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського облiку зобов'язань i господарських операцiй (реалiзацiя продукцiї, розрахункiв з постачальниками i замовниками за наданi послуги, рух грошових коштiв на рахунках в нацiональнiй та iноземних валютах). 2. Вести оперативний облiк надходжень i платежiв грошових коштiв, здiйснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розмiщувати вiльнi грошовi кошти на банкiвських депозитних вкладах, складати щомiсячнi оперативнi данi про рух грошових коштiв за транзитним i поточними рахунками пiдприємства. 3. Брати участь у розробцi i здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової дисциплiни та рацiональне використання ресурсiв. 4. За погодженням з головним бухгалтером i з дозволу керiвника надавати кредиторам, iнвесторам, аудиторам та iншим користувачам бухгалтерської звiтностi зiставну i достовiрну бухгалтерську iнформацiю про стан розрахункiв з дебiторами та кредиторами. 5. Здiйснювати переписку з партнерами, готувати необхiдну iнформацiю з питань, що стосуються взаєморозрахункiв. 6. Брати участь у визначеннi змiсту основних прийомiв i методiв ведення облiку i технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї. 7. Готувати данi по вiдповiдних дiлянках бухгалтерського облiку для складання звiтностi. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформляти їх вiдповiдно до встановленого порядку для передачi в архiв. 9. Брати участь: - У проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, здiйснення режиму економiї i заходiв щодо вдосконалення документообiгу, - У розробцi та впровадженнi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки, - У проведеннi iнвентаризацiй грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберiгання бази даних бухгалтерської iнформацiї, вносити змiни в довiдкову i нормативну iнформацiю, використовувану при обробцi даних. Загальний стаж роботи: 38 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акцiонерному товариствi "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

 

1) Посада

            голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ткач Iгор Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ <Глини Донбасу> (ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропiльський р-н, Донецька обл., Україна, 85053), з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представництва <Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА> (вул. Iллiнська, 8, м. Київ, Україна, 04070), з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ <Сiлiка Холдинг> (вул. Стрiлецька ,4-6, м. Київ, Україна, 01135).

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            20.12.2018, обрано до 20.12.2021 року

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Загальний стаж роботи: 35 рiк. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та про посади, якi обiймає на цей час: з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представництва <Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА>, з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ <Сiлiка Холдинг>. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 25.11.2016 року Ткача Iгора Васильовича обрано членом наглядової ради емiтента з 25.11.2016 року на невизначений строк.

 

1) Посада

            член наглядовоъ ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Герасимчук Юлiя Олегiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1977

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            З 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА", яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8

З 01.01.2012 по даний час - аналiтик з iнвестицiй приватного акцiонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропiльський район Донецька область, Україна, 85053;

З 02.03.2009 по даний час -головний бухгалтер товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ", яке знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТРIЛЕЦЬКА, будинок 4-6;

З 25.07.2011 по даний час - директор приватного пiдприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою:  09107, Київська обл., мiсто Бiла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛIЧЕНКО, будинок 40, квартира 107

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            20.12.2018, обрано до 20.12.2021 року

9) Опис

            Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Загальний стаж роботи: 20 рiк. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та про посади, якi обiймає на цей час: З 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА", яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8

З 01.01.2012 по даний час - аналiтик з iнвестицiй приватного акцiонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропiльський район Донецька область, Україна, 85053;

З 02.03.2009 по даний час -головний бухгалтер товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ", яке знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТРIЛЕЦЬКА, будинок 4-6;

З 25.07.2011 по даний час - директор приватного пiдприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою:  09107, Київська обл., мiсто Бiла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛIЧЕНКО, будинок 40, квартира 107

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

член правлiння

Оклей Вiктор Михайлович

 

5

0,000011

5

0

член правлiння

Чаюк Сергiй Олександрович

 

424

0,000997

424

0

Усього

429

0,001

429

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основнi завдання правлiння в подальшому- це покращення безпечних методiв роботи нашого пiдприємства, охорона працi, енергозбереження, збiльшення обсягiв видобутку корисних копалин, продовження налагодження контактiв з потенцiйними партнерами. У своїй дiяльностi Товариство керується такими принципами управлiння :

 1. дотримання законодавства України та врахування досвiду свiтової практики в сферi виробництва;

 2. забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства;

 3. забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної та достовiрної iнформацiї;

 4. забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед клiєнтами.

 

2. Інформація про розвиток емітента

 

Основне питання, над яким постiйно працює правлiння - це охорона працi та забезпечення безпечних методiв роботи нашого пiдприємства.

У 2018 роцi на заходи з охорони працi було направлено 453,6 тис. грн., що порiвняно з 2017 роком бiльше на 25,5%. У розрахунку на одного спiвробiтника за 2018 рiк було витрачено 3085,7 грн. Були закупленi новi варiанти спецодягу, взуття, засоби iндивiдуального захисту, проведено обслуговування засобiв первинного пожежогасiння, а також багато iншого.Проведена робота щодо полiпшення безпеки i комфортних умов працi. Так в 2018 роцi:

- проведено ремонт дороги на територiї пiдприємства;

- проведено перiодичний медичний огляд спiвробiтниками пiдприємства;

- демонтований склад зберiгання ДТ i встановлений мобiльний паливозаправний пункт;

- була проведена пiдготовка пiдприємства до планової перевiрки стану охорони працi i пожежної безпеки комiсiєю Держпрацi i ДСНС України;

- проведено ремонт пiдлоги на прохiднiй пiдприємства i складах ОФ;

- повнiстю перероблена система водовiдведення на першому поверсi ОФ;

- проведено ремонт даху адмiнiстративної будiвлi;

- проводилося комплексне обстеження ж / д переїздiв та усунення всiх виявлених недолiкiв.

- органiзовано проведення щотижневих обходiв з безпеки спiвробiтниками пiдприємства.

Також проводилася робота з висвiтлення робочих мiсць i шляхiв пересування працiвникiв, встановлення дорожнiх знакiв та попереджувальних табличок, огородження обладнання i територiї.

Проводилось навчання працiвникiв пiдприємства з цивiльного захисту iз залученням спiвробiтникiв МНС. 141 працiвникiв пройшли навчання i перевiрку знань з питань охорони працi, пожежної безпеки, цивiльного захисту в Схiдно-експертному технiчному центрi, в навчально-курсових комбiнатах, а також безпосередньо на виробництвi.

У 2018 роцi комбiнатом видобуто 354 823 тонн корисної копалини. Вироблено розкривних робiт в обсязi 630 658 метрiв кубiчних. Пiдготовленi запаси на 01.01.2019 року становили 139 374 тис. тонн.

Пiдготовлено 2,0 га гiрничотехнiчної рекультивацiї.

Фабрикою вироблено 277 908 тис. тонн продукцiї.

Виробництво кварцу меленого пилоподiбного становило 11 374 тис. тонн.

Основнi зусилля колективу пiдприємства в звiтному перiодi були спрямованi на безпеку i ефективнiсть працi, енергозбереження.

У минулому роцi придбано фронтальний навантажувач VOLVO L 120 JZ i вироблено технiчне переобладнання лiнiї помелу пилокварц з замiною обладнання в рамках iснуючого технологiчного дiлянки.

Вся технiка та обладнання пiдприємства протягом року обслуговувалася належним чином.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ "  Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (далi - Кодекс) знаходиться в розробцi i буде затверджений Загальними зборами акцiонерiв Товариства у наступному (2020) роцi. Текст Кодексу, пiсля його затвердження, буде розмiщений на офiцiйнiй сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет за посиланням  ngok@sibelco.com

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2018

Кворум зборів

99,99

Опис

 

Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка, вул. Пiщана, будинок № 2, 2-й поверх, кiмната "Зал засiдань".                                           

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, складено станом на 20 квiтня 2018 року та надано Публiчним  акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України". Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право участi в загальних зборах, становить 63 акцiонери, у тому числi: 61 фiзичнi особи, яким належить 2 201 266 штук простих iменних акцiй Товариства, та 2 юридичнi особи, яким належить 40 298 734 штук простих iменних акцiй Товариства, що становить всього               42 500 000 штук простих iменних акцiй Товариства, або 100,00 % загальної кiлькостi акцiй Товариства.

Пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв: До визначення кворуму прийнято 40 298 734 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань порядку денного загальних зборiв. Для участi в загальних зборах зареєструвалися: одна юридична особа, що володiє 40 298 733 штуками акцiй Товариства, - всi цi акцiї є голосуючими, та одна фiзична особа, яка володiє 52 573 штуками акцiй, - голосуючих акцiй не має. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, становить 40 298 733 голосiв, що становить 99,999998 вiдсоткiв голосуючих акцiй, якi надають право голосу з усiх питань порядку денного загальних зборiв. Враховуючи викладене, загальнi збори мають кворум з усiх питань порядку денного, оскiльки для участi в них зареєструвався акцiонер, який є власником бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Голосування проводиться за принципом: одна акцiя - один голос.

Порядок голосування на загальних зборах з усiх питань порядку денного: з використанням бюлетенiв.

 

Порядок денний:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.

2. Звiт ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора.

3. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.

4. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.

5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.

6. Припинення повноважень ревiзора Товариства. Обрання ревiзора Товариства.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.

Розгляд питань порядку денного:

 

 

Результати розгляду питань порядку деного:

1.На час проведення цих загальних зборiв обрано лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Цимбал Оксана Володимирiвна, член комiсiї - Кам'янська Iрина Леонiдiвна.

2. Роботу ревiзора за 2017 рiк визнано задовiльною. Затверджено висновок ревiзора Товариства.

3. Роботу наглядової ради за 2017 рiк визнано задовiльною. Затвержено звiт наглядової ради Товариства.

4. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

5. За наслiдками роботи в 2017 роцi дивiденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами роботи в 2017 роцi у розмiрi 6391 тисяч гривень,  спрямувати на модернiзацiю та оновлення основних фондiв й поповнення обiгових коштiв Товариства.

6. Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 27.04.2018 року повноваження ревiзора приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" Вудхауза Тiмотi Джона у зв'язку iз закiнченням строку, на який його обрано на цю посаду. Обрано Вудхауза Тiмотi Джона ревiзором приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" на строк з 28.04.2017 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

7. Попередньо надано згоду на вчинення приватним акцiонерним товариством "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (далi - Товариство) в перiод з 27 квiтня 2018 року до 28 квiтня 2019 року наступних правочинiв (суми вказанi без врахування податку на додану вартiсть):

- правочини з продажу Товариством продукцiї - пiску кварцового та пiску кварцового меленого - сукупною вартiстю до 200,0  млн. грн. (без врахування вартостi перевезення продукцiї),

- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедицiйних послуг (в тому числi з перевезення продукцiї Товариства) сукупною вартiстю до 50,0  млн. грн.,

- правочини щодо виконання для Товариства пiдрядниками розкривних робiт, формування вiдвалiв, рекультивацiї та iнших робiт в кар'єрi сукупною вартiстю до 35,0  млн. грн.,

- правочини щодо купiвлi Товариством природного газу сукупною вартiстю до 25,0  млн. грн.,

- правочини щодо купiвлi Товариством електричної енергiї сукупною вартiстю до 12,0 млн. грн."

 

 

 

 

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

20.12.2018

Кворум зборів

99,99

Опис

Вид зборiв: позачерговi загальнi збори акцiонерiв.

Дата i час проведення загальних зборiв: 20 грудня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв.

Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, Харкiвська область, Нововодолазький район, село Новоселiвка, вул. Пiщана, будинок № 2, 2-й поверх, кiмната "Зал засiдань".                                           

 

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, складено станом на 14.12.2018 року та надано Публiчним  акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України". Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право участi в загальних зборах, становить 63 акцiонери, у тому числi: 61 фiзичнi особи, яким належить 2 201 266 штук простих iменних акцiй Товариства, та 2 юридичнi особи, яким належить 40 298 734 штук простих iменних акцiй Товариства, що становить всього               42 500 000 штук простих iменних акцiй Товариства, або 100,00 % загальної кiлькостi акцiй Товариства.

До визначення кворуму прийнято 40 298 734 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань порядку денного загальних зборiв. Для участi в загальних зборах зареєструвалися: одна юридична особа, що володiє 40 298 733 штуками акцiй Товариства, - всi цi акцiї є голосуючими. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, становить 40 298 733 голосiв, що становить 99,999998 вiдсоткiв голосуючих акцiй, якi надають право голосу з усiх питань порядку денного загальних зборiв. Враховуючи викладене, загальнi збори мають кворум з усiх питань порядку денного, оскiльки для участi в них зареєструвався акцiонер, який є власником бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Голосування проводиться за принципом: одна акцiя - один голос.

Порядок голосування на загальних зборах з усiх питань порядку денного: з використанням бюлетенiв.

 

Порядок денний:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.

2. Внесення змiн до статуту Товариства. Визначення уповноважених осiб для здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства

3.Приведення складу наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону України вiд 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" (зi змiнами та доповненнями).

4. Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства.

5. Обрання членiв наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членами наглядової радию

6. Обрання голови наглядової ради Товариства.

7.Внесення змiн до положень про загальнi збори, наглчдову раду, правлiння та ревiзора Товариства.

8.Про доповнення видiв дiяльностi Товариства за КВЕД в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

 

Результати розгляду питань порядку денного

 

1. На час проведення цих загальних зборiв обрано лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Цимбал Оксана Володимирiвна. член комiсiї -Кам'янська Iрина Леонiдiвна.

2. Внесено змiни до статуту приварного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат". виклавши його в новiй редакцiї. Затверджено нову редакцiю статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

Уповноважено голову загальних зборiв Оклея Вiктора Михайловича пiдписати нову редакцiю статуту приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".

3. Приведено склад наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону України вiд 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" (зi змiнами та доповненнями).

Встановлено, що наглядова рада Товариства є колегiальним органом до складу якого входять двi особи

4. Припинено  повноваження члена наглядової ради Товариства Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, (акцiями АТ"Новоселiвський ГЗК " не володiє), який представляє iнтереси акцiонера -товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ, код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих iменних акцiй АТ"Новоселiвський ГЗК", - з моменту прийняття цього рiшення.

5. Обрано членом наглядової ради приватного акцiонерного товариства  "Новоселiвський гiрничо - збагачувальний комбiнат" на срок три роки фiзичну особу Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, (акцiями АТ"Новоселiвський ГЗК " не володiє), який представляє iнтереси акцiонера -товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ, код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих iменних акцiй АТ"Новоселiвський ГЗК"

   Обрано членом наглядової ради приватного акцiонерного товариства  "Новоселiвський гiрничо - збагачувальний комбiнат" на срок три роки фiзичну особу Герасимчук Юлiю Олегiвну, 1977 року народження, (акцiями АТ"Новоселiвський ГЗК " не володiє), який представляє iнтереси акцiонера -товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ, код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих iменних акцiй АТ"Новоселiвський ГЗК".

   Затверджено проект безоплатного цивiльно - правового договору, який пiдлягає укладенню з членами наглядової ради та уповноважити голову правлiння АТ "Новоселiвський ГЗК" пiдписати цей договiр.

   Укласти з сленами наглядової ради безоплатний цивiльно-правовий договiр.

6. Обрано головою наглядової ради приватного акцiонерного товариства  "Новоселiвський гiрничо - збагачувальний комбiнат" на срок три роки фiзичну особу Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, (акцiями АТ"Новоселiвський ГЗК " не володiє), який представляє iнтереси акцiонера -товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ, код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих iменних акцiй АТ"Новоселiвський ГЗК"

7. Внесено змiни до положень про загальнi збори, про наглядову раду, про правлiння та про ревiзора приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський гiрничо- збагачувальний комбiнат", виклавши їх вновiй редакцiї.

Затверджено нову редакцiю цих положень. Уповноважено голову загальних зборiв Оклея Вiктора Михайловича пiдписати нову редакцiю цих положень.

8. Додано до видiв дiяльностi Товаариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб, фiзичних осiб -пiдприємцiв та громадських формувань код за КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна".

Уповноважено Нiколенка Сергiя Миколайовича (паспорт МН № 622693, виданий  Нововодолазьким РВУМВС України в Харкiвськiй областi  28.11.2003 року) а також Оклея Вiктора Михайловича (паспорт ММ №838108, виданий  Нововодолазьким РВУМВС Ккраїни в Харкiвськiй областi 23.01.2001 року) - (кожен з яких може дiяти окремо та в повнiй мiрi)  здiйснити всi необхiднi правочини щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат", якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб, фiзичних осiб- пiдприємцiв та громадських формувань.

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

На загальних зборах, якi вiдбулися 20.12.2018 з усiх питань порядку денного голосування здiйснювалось з викорстанням блюлетенiв (не таємне голосування)

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

доповнення виду дiяльностi Товариства

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

2

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Ткач Iгор Васильович

член наглядової ради

 

X

Опис:

 

Герасимчук Юлiя Олегiвна

член наглядової ради

 

X

Опис:

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

 

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядовою радою було проведено 7 засiдань наглядової ради АТ "Новоселiвський ГЗК", на яких розглянуто та затверджено питання, пов'язанi iз проведенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "Новоселiвський ГЗК", здiйсненням капiтальних витрат, переглядом посадових окладiв Правлiння ПрАТ "Новоселiвський ГЗК", отриманням поворотної фiнансової допомоги, укладанням господарських договорiв, проведенням позачергових загальних зборiв Товариства у зв'язку iз викладенням у новiй редакцiї його статуту у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом.

Правлiння складається з 5 членiв Правлiння, у тому числi Голова Правлiння, Заступник Голови Правлiння та iншi члени Правлiння. Голова Правлiння, Заступник Голови Правлiння та iншi члени Правлiння обираються на 3-рiчний термiн Наглядовою радою. Повноваження членiв Правлiння дiйснi з моменту їх обрання Наглядовою радою. У випадку, коли пiсля закiнчення строку повноважень новi члени Правлiння не обранi, члени Правлiння продовжують виконувати свої повноваження до обрання нових членiв Правлiння. Члени Правлiння можуть бути вiдкликанi або їх повноваження можуть бути припиненi Наглядовою радою в будь-який час до закiнчення термiну, на який вони обранi.

Кворум для засiдання Правлiння складає 4 члени Правлiння. Рiшення з усiх питань приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi Правлiння. Кожний член Правлiння при прийняттi рiшення має один голос.  Голос Голови Правлiння не є вирiшальним при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння. Протокол засiдання Правлiння пiдписується всiма присутнiми на засiданнi членами Правлiння.

З урахуванням обмежень, передбачених  Статутом, Правлiнню Товариства надаються наступнi повноваження i встановлюються наступнi обов'язки:

            виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiми положеннями Товариства;

            погоджувати умови колективного договору, визначати умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi;

            визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства;

            затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства;

            обрання (в разi потреби) та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв;

            в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства;

            прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства;

            вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, зi Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства.

            З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, Голова Правлiння має право здiйснювати i несе вiдповiдальнiсть за наступне:

            керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання засiдань Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння;

            розпорядження коштами й активами Товариства;

            видача та пiдписання довiреностей вiд iменi Товариства;

            прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства;

            управлiння щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв, Наглядової ради i Правлiння; видання письмових i усних наказiв та розпоряджень, в тому числi з питань трудових вiдносин, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства;

            представництво Товариства без довiреностi у вiдносинах з державними органами, юридичними i фiзичними особами, та iншими третiми особами;

            визначення умов та пiдписання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв, декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi Товариства, видачу наказiв та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної дiяльностi Товариства;

            затвердження/пiдписання та подання до вiдповiдних державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених уповноваженими органами/особами Товариства;

            вiдкриття i закриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та iнших фiнансових установах;

            пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства.

            За рiшенням Загальних Зборiв компетенцiя Правлiння може бути в будь-який час змiнена.

 

Опис

 

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг"

35948310

94,820548

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

42 500 000

2 201 266

Обмеження голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України"

12.10.2014

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Правлiння складається з 5 членiв Правлiння, у тому числi Голова Правлiння, Заступник Голови Правлiння та iншi члени Правлiння. Голова Правлiння, Заступник Голови Правлiння та iншi  члени Правлiння обираються на 3-рiчний термiн Наглядовою радою. Повноваження членiв Правлiння дiйснi з моменту їх обрання Наглядовою радою. У випадку, коли пiсля закiнчення строку повноважень новi члени Правлiння не обранi, члени Правлiння можуть бути вiдкликанi або їх повноваження можуть бути припиненi Наглядовою радою в будь-який час до закiнчення термiну, на який вони обранi.

 

Голова правлiння призначається та звiльняється з посади Загальними зборами акцiонерiв.

 

Головою правлiння ПрАТ "Новоселiвський ГЗК" є Оседця Микола Володимирович.

Обрано 22.12.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №8 вiд 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2020 року рiшенням наглядової ради( Протокол № 8 вiд 22.12.2017р.)

 

Членами правлiння є:

Оклей Вiктор Михайлович,

Обрано 22.12.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №9 вiд 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2020 року рiшенням наглядової ради( Протокол № 8 вiд 22.12.2017р.)

 

Чаюк Сергiй Олександрович, повноваженя подовжено до 22.12.2020 року;

Обрано 22.12.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №9 вiд 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2020 року рiшенням наглядової ради( Протокол № 8 вiд 22.12.2017р.)

 

Малов Вiктор Олександрович, повноваження подовжено до 22.12.2020 року;

Обрано 22.12.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №9 вiд 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2020 року рiшенням наглядової ради( Протокол № 8 вiд 22.12.2017р.)

 

Штреккер Руслан Юрiйович,

Обрано 25.02.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №2 вiд 25.02.2014 року)

Повноваження подовжено до 25.02.2020 року рiшенням наглядової ради (Протокол №2 вiд 25.05.2017р.)

 

Ревiзором ПрАТ "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" є Вудхауз Тiмотi Джон.

Обраний на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 року строком з 28.04.2018року до до дня наступних рiчних загальних зборiв.

 

.

           Головний бухгалтер, Горулько Наталiя Степанiвна, призначена на посаду з 20.06.2011року безстроково (Наказ № 16-к вiд 20.06.2011року).

 

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює Голова правлiння. Головою правлiння Товариства може бути будь - яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Права та обов'язки Голови правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Головою правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства.

Голова правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, наглядової ради та iнших органiв Товариства. Порядок прийняття рiшення Головою правлiння встановлюється  статутом та положенням про виконавчий орган Товариства.

Голова правлiння пiдзвiтний Загальним зборам Товариства i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Пiдзвiтнiсть означає, що Голова правлiння на вимогу Загальних зборiв в найкоротший термiн надає їм письмовi звiти про свою дiяльнiсть в цiлому або про окремi прийнятi рiшення. Директор органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв, якщо цi рiшення прийнятi в межах їх компетенцiї i з дотриманням вимог Статуту та чинного законодавства.

Голова правлiння несе особисту вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами за ефективнiсть та продуктивнiсть роботи Товариства.

Голова правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах встановлених цим статутом та чинним законодавством. Голова правлiння Товариства вправi без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї вiд iменi Товариства (укладати угоди, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, представляти iнтереси Товариства в державних органах i органах мiсцевого самоврядування тощо). У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою.  

Всi iншi особи, вiд iменi Товариства дiють лише в межах довiреностi, яка скрiплюється пiдписом Голови правлiння та печаткою Товариства.

 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори обирають Ревiзора (в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй товариства до 100 осiб) чи ревiзiйну комiсiю.

Ревiзор може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзора (ревiзiйної комiсiї) встановлюється не бiльше нiж на п'ять рокiв.

Не можуть бути Ревiзором :

- член наглядової ради;

- член виконавчого органу;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;

Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, актами законодавства, та положенням про Ревiзора, а також договором, що укладається з Ревiзором.

Ревiзора має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзор має право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.

Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в наглядовiй радi або ревiзiйнiй комiсiї товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, не можуть бути посадовими особами органiв Товариства, що провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не можуть бути посадовими особами органiв Товариства.

Посадовi особи органiв Товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.